ABOUT OUR PROJECTS
Chinatown Salaya Chinatown Warehouse Hub The Luxx Salaya
PROMOTIONS NEWS & UPDATE BLOG CONTACT
088-665-6363, 095-041-7777

/ NEWS & UPDATE / มาตราการป้องกัน โควิด 19

9 March 2022
มาตราการป้องกัน โควิด 19
พนักงานทุกระดับต้องสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือทุกครั้งก่อนให้บริการ พนักงานที่ เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงจะให้หยุดงาน
มาตราการป้องกัน โควิด 19
มาตราการป้องกัน โควิด 19